ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

 

Samoevalvacijsko poročilo Srednje šole Slovenj Gradec in Muta za šolsko leto 2020/21

Samoevalvacijsko poročilo Srednje šole Slovenj Gradec in Muta za šolsko leto 2019/20

Samoevalvacijsko poročilo Srednje šole Slovenj Gradec in Muta za šolsko leto 2018/19

Samoevalvacijsko poročilo Srednje šole Slovenj Gradec in Muta za šolsko leto 2017/18

Samoevalvacijsko poročilo Srednje šole Slovenj Gradec in Muta za šolsko leto 2016-2017

Samoevalvacijsko poročilo Srednje šole Slovenj Gradec in Muta za šolsko leto 2015-2016
Samoevalvacijsko poročilo Srednje šole slovenj Gradec in Muta za šolsko leto 2014/15
Samoevalvacijsko poročilo Srednje šole Slovenj Gradec in Muta za šolsko leto 2013_14
Samoevalvacijsko poročilo Srednje šole Slovenj Gradec in Muta za šolsko leto 2012_13
Samoevalvacijsko poročilo Srednje gostinsko turistčne in lesarske šole 2011_12
Samoevalvacijsko poročilo Srednje ekonomske šole 2011_12
Samoevalvacijsko poročilo Srednje šole Muta 2011_12

KOMISIJA ZA KAKOVOST :

PODROČJA UVAJANJA, ZAGOTAVLJANJA IN SPREMLJANJA KAKOVOSTI
Komisijo za kakovost šole imenuje svet zavoda.

Komisijo sestavljajo:

Predsednica: Alenka Helbl

Člani: Andreja Preglav Verdinek, Olga Jeznik, Berta Komprej, Vesna Robnik, Nevenka Žlebnik, Sonja Ferk (Jožica Ovčjak), Darko Kašnik, Žan Pritržnik, Boštjan Paradiž, Marija Lah, predstavnica dijakov Belma Ahmetović in predstavnik Sveta staršev Karel Prevorčič.

Naloge komisije za kakovost:

·         ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela na šoli,

·         razvija kazalnike kakovosti in merila ter inštrumente za vrednotenje kakovosti,

·         načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli,

·         skrbi za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli,

·         sodeluje z organi šole, s strokovnimi organi, pristojnimi za kakovost na državni in mednarodni ravni ter usposobljenimi institucijami,

·         sodeluje pri spremljanju kakovosti s pristojnimi organi v drugih šolah oz. horizontalnih izobraževalnih institucijah z istega oz. sorodnega področja izobraževanja in z delodajalci na
državni in mednarodni ravni,

·         spremlja kakovost izobraževanja primerjalno z drugimi šolami na državni in mednarodni ravni,

·         spremlja zaposlitvene možnosti dijakov po zaključku izobraževanja,

·         pripravlja poročila o evalvaciji kakovosti za obravnavo na pristojnih organih zavoda in na državni ravni in

·         opravlja druge naloge po določitvi pristojnih organov v skladu z zakonom.

1.1     PREDSTAVITEV DELA

Samoevalvacija je proces, ki ga šola načrtuje in izvaja z namenom izboljšanja svoje temeljne dejavnosti, tj. učenja in poučevanja. Spremljanje in vrednotenje lastnih izboljšav predstavlja pomembno priložnost za kritično refleksijo na vseh ravneh, tj. učitelja, aktivov in šole. Bistvo samoevalvacije je refleksija: osebna vpletenost, subjektivnost, (samo)kritičnost in osebna raven doživljanja.

Pri načrtovanju dejavnosti v akcijskem načrtu za naslednje šolsko leto bomo na predlog učiteljev naredili tudi posnetek trenutnega stanja, vmesno sledenje aktivnostim in analizo vmesnih rezultatov ter primerjavo končnega stanja in dosežke interpretirali na različnih ravneh in za različne deležnike v procesu samoevalvacije, na podoben način kot v tem šol. letu.

Po mnenju posameznikov je v naslednjem šolskem letu potrebno usmeriti aktivnosti tudi v izboljšanje odnosa učitelj – učenec – starši. Pojavlja se problem sodelovanja s starši (nizka udeležba na roditeljskih sestankih, govorilnih urah) predvsem takrat, ko se pojavijo učne težave, slabe ocene, izostajanje od pouka, pisanje opravičil.

V učiteljskem zboru smo se odločili, da v naslednjem šolskem letu spremljamo in izvajamo aktivnosti za dosego oz. izboljšanje že v tem letu načrtovanih prioritetnih ciljev: FUNKCIONALNA PISMENOST in SKLEPA KOMPROMIS IN JE ODGOVOREN ter SODELOVANJE S STARŠI.

Na ravni posameznika, strokovnih aktivov in na ravni šole smo v Načrtu izboljšav 2010–2013 pripravili akcijski načrt, kjer bodo aktivnosti določene za celotno šolsko leto, z možnostjo, da posamezni učitelj ali tudi aktiv popravi, dopolni ali spremeni dejavnosti. Pri medpredmetnem povezovanju učiteljev je potrebno načrtovati aktivnosti že v finem kurikulu.

Priprave skupnih dokumentov spremljave za doseganje določenega cilja/izpeljave določene aktivnosti, uporaba podatkov, ki jih že zbiramo, imajo namen zmanjšati papirnato delo učiteljev. Kot prispevek h kakovostnejšemu delu je tudi uvedba DOC-sistema, ki je že v pripravi.

Zelo dejavno potekajo aktivnosti za pripravo učinkovitega in kvalitetnega dela v e-učilnici, kar je v skladu z načelom sodobnih pristopov, varčevalnih ukrepov in še zlasti je pomembno za dijake s posebnimi potrebami. S tem bomo dijake spodbujali k sprotnemu delu, prav gotovo bodo mnogi od njih raje pobrskali po spletni učilnici kot po učbenikih ali zvezkih.

Pri svojem delu se bomo usmerili v zmanjšanje pridobivanja kvantitativnih podatkov, uvajanje več kakovostnih kriterijev in na tak način pridobljenih rezultatov.

Komisija za kakovost  Srednje šole Slovenj Gradec in Muta

Dostopnost