PREDŠOLSKA VZGOJA poklicni tečaj

Poklic: vzgojitelj predšolskih otrok / vzgojiteljica predšolskih otrok

 

POKLICNI TEČAJ – 1 LETO 

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

 • razvijejo spretnosti za uspešno delo in strokovno rast ter sposobnost razumevanja medčloveških odnosov,
 • se usposobijo za analiziranje konkretnih strokovnih problemov na delovnem mestu, in za načrtovanje ukrepov ter za njihovo uspešno reševanje in odpravljanje,
 • razvijejo osebnostne lastnosti in usvojijo vrednote, ki so pomembne za učinkovito in uspešno opravljanje poklica,
 • razvijejo socialne spretnosti, predvsem učinkovito sporazumevanje v različnih življenjskih situacijah,
 • spoznajo interdisciplinarnost strokovnega znanja in obvladajo osnovna načela timskega dela,
 • se učijo učiti ter razvijejo pozitiven odnos do vseživljenjskega učenja,
 • razvijejo veščine za raziskovanje in sledijo novostim na strokovnem področju,
 • obvladajo temeljno strokovno terminologijo in znajo uporabljati strokovno literaturo,
 • se usposobijo za uporabo sodobne informacijske tehnologije za delo na strokovnem področju in za delo z viri,
 • pridobijo osnove podjetništva, da se bodo lažje prilagajali spremembam na delovnem mestu in zahtevam poklicne mobilnosti, se uveljavljali na trgu delovne sile ter uspešno načrtovali in vodili lastno poklicno kariero,
 • aktivno skrbijo za lastno zdravje in za zdravje njim zaupanih otrok ter razvijejo pozitivni odnos do zdravega načina življenja,
 • poznajo in povezujejo teoretična in praktična znanja o razvoju in vzgoji otrok,
 • obvladajo teoretična in praktična  znanja o posameznih vzgojnih področjih, znajo uporabljati metodike teh področij, vzgojna sredstva, pripomočke in materiale,
 • se usposobijo za učinkovito in ustvarjalno načrtovanje in izvedbo vzgojno-izobraževalnega dela v skupini,
 • znajo organizirati vzpodbudno vzgojno okolje za razvoj vseh področij in oblik ustvarjalnosti in nadarjenosti predšolskih otrok,
 • se usposobijo za opazovanje, spremljanje in vrednotenje otrokovega razvoja in napredka,
 • se usposobijo za komunikacijo z otroki in odraslimi ter spoznajo metode in oblike sodelovanja s starši,
 • se naučijo vrednotiti lastno delo s pomočjo samorefleksije in samoevalvacije.

 

POGOJI ZA DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

 • obvezne strokovne module,
 • izbirne strokovne module.

Poleg tega mora opraviti:

 • obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
 • poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskih otrok.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izpitni nastop in zagovor.

 

Dostopnost