GASTRONOMIJA IN TURIZEM

Poklic: gastronomsko-turistični tehnik/ gastronomsko-turistična tehnica

 

ZAKAJ IZBRATI PROGRAM GASTRONOMIJA IN TURIZEM?

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju dijaki), da:

 • usvojijo strokovno teoretična in praktična znanja ter veščine, ki so pomembna za kakovostno izvedbo kompleksnih nalog in reševanje realnih praktičnih problemov v stroki,
 • usvojijo sposobnosti podjetniškega razmišljanja, kritične presoje, odgovornega in socialnega ravnanja,
 • spoznajo pomen in usvojijo cilje razvoja osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v življenjskem okolju,
 • znajo komunicirati skladno s poslovno etiko, bontonom, načeli gostoljubnosti, v slovenskem in najmanj dveh tujih jezikih,
 • obvladajo temeljno strokovno terminologijo, telefonsko komuniciranje, tehnike pogajanj idr…,so sposobni sodelovanja v skupini in pri projektnih nalogah (kooperativnost, poštenost),
 • reševati konflikte ter organiziranja in vodenja projektnega in timskega dela,
 • znajo organizirati in izvajati animacijo za goste ob različnih priložnostih,
 • poznajo osnovne naravnogeografske značilnosti, družbenozgodovinski in kulturni razvoj v Sloveniji in v svetu,
 • poznajo slovensko naravno in kulturno dediščino in jo znajo tržiti v okviru gostinskih in turističnih storitev,
 • znajo  prilagoditi kulinarično ponudbo, organizacijo in izvedbo priprave in postrežbe različnim ciljnim skupinam in strukturi gostov ter dogodkom,
 • zmorejo izbrati  in ustrezno obdelati živila po mehanskih in toplotnih postopkih  v okusne jedi in jih v kombinaciji z drugimi jedmi in pijačami umestiti na jedilnik rednih oziroma izrednih obrokov,
 • upoštevajo in izvajajo načela in  zakonske predpise na področju gostinstva in turizma za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu, varstva okolja, požarne varnosti in racionalne rabe energije, materiala in časa ter ukrepe za preprečevanje delovnih nezgod,
 • so naravnani v vseživljenjsko učenje, se  strokovno spopolnjujejo, skrbijo za svoj osebnostni razvoj in za uspešno sodelovanje v družbi,
 • ciljno načrtujejo in spremljajo svoj poklicni razvoj s poklicnim portfolijem,
  samovrednotijo  in spremljajo napredek svojih poklicnih dosežkov,
 • transparentno predstavijo svoje osebnostne dimenzije in razvoj  poklicne kariere.

 

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

 • usposobljen za samostojno izvedbo strokovnega dela v skupini,  timu ter  za sodelovanje pri projektnem delu,
 • odgovoren, strpen, human in sposoben življenja v demokratični družbi,
 • imel temelje za razvoj osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju,
 • iskal racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju,
 • naravnan v vseživljenjsko učenje in usposabljanje,
 • usposobljen za uporabo znanj in veščin v novih situacijah,
 • ekološko osveščen,
 • znal javno nastopati,
 • razširil splošno izobrazbo in razvil ključne kompetence za uspešno sodelovanje v družbi, osebnostni razvoj in nadaljnje izobraževanje v skladu z nacionalnimi standardi ključnih kvalifikacij.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja štiri leta.
Izobraževalni  program je  ovrednoten z 240 kreditnimi  točkami (KT).

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

osnovnošolsko izobraževanje,
nižje poklicno izobraževanje ali njemu enakovredno  izobraževanje po prejšnjih predpisih.

DOKONČANJE IZOBRAŽEVANJA

Poklicna matura obsega:
Obvezni del:

pisni in ustni izpit iz slovenščine,
pisni in ustni izpit iz gastronomije in turizma s podjetništvom.

Izbirni del:

pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
izdelek oziroma storitev in zagovor.

Dostopnost