Mizar

MIZAR (srednje poklicno izobraževanje – SPI)

Predstavitev programa

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:
•    osnovnošolsko izobraževanje ali
•    nižje poklicno izobraževanje.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

•    Izobraževanje traja tri leta.
•    Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:
•    sposoben izdelati kakovostne mizarske izdelke;
•    na osnovi dokumentacije znal izbrati ustrezne materiale in najprimernejšo tehnologijo;
•    pri delu racionalno ravnal z materialom, energijo in časom ter upošteval pravila varovanja zdravja in okolja;
•    hkrati s strokovnimi poklicnimi kompetencami razvil tudi nekatere splošne in osebnostne kompetence, ki se nanašajo na sposobnost in pripravljenost odgovornega ravnanja pri individualnem oblikovanju življenja;
•    odgovorna osebnost, ki bo sposobna skupinskega dela, sodelovanja in življenja v pluralni in demokratični družbi.

Pogoji za dokončanje

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak pridobiti pozitivno oceno pri:
•    splošnoizobraževalnih predmetih,
•    obveznih strokovnih modulih,
•    odprtem delu kurikula.
Poleg tega mora opraviti:
•    interesne dejavnosti,
•    obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
•    zaključni izpit.
Zaključni izpit obsega:
•    pisni in ustni izpit iz slovenščine,
•    izdelek in zagovor.

IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

•    Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih (PUD).

Praktično usposabljanje z delom (PUD)

Pri praktičnemu usposabljanju z delom si dijaki pridobijo dodatna praktična znanja in spretnosti. Dijaki opravijo 24 tednov usposabljanja  (vsako leto 8 tednov) pri delodajalcih. Šola z delodajalci podpiše kolektivno pogodbo in dijakom predlaga delodajalca, pri katerem se bodo usposabljali. Dijaki si lahko delodajalca poiščejo tudi sami.

NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA
Uspešno zaključen izobraževalni program omogoča vpis v nadaljevalni program poklicno tehniškega izobraževanja (PTI), kjer dijaki pridobijo naziv lesarski tehnik.

POKLICNA KVALIFIKACIJA
•    Poklicno kvalifikacijo Upravljalec/upravljalka lesno obdelovalnih strojev si je mogoče pridobiti tudi v programu mizar in sicer pri strokovnih modulih Osnove lesarstva, Obdelava lesa in Obdelava lesnih plošč.

PREDMETNIK

Izvedbeni kurikul predmetnika po letnikih, ki je bil sprejet in potrjen pred začetkom šolskega leta 2020/21, velja samo za 1. letnik.

Izvedbeni kurikul predmetnika po letnikih, ki je bil sprejet in potrjen pred začetkom šolskega leta 2014/15, velja samo za 2. in 3. letnik.