MIZAR

Poklic: Mizar/Mizarka

 

ZAKAJ IZBRATI PROGRAM MIZAR?

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:
•    osnovnošolsko izobraževanje ali
•    nižje poklicno izobraževanje.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

•    Izobraževanje traja tri leta.
•    Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

DIJAK BO OB ZAKLJUČKI IZOBRAŽEVANJA:
•    sposoben izdelati kakovostne mizarske izdelke;
•    na osnovi dokumentacije znal izbrati ustrezne materiale in najprimernejšo tehnologijo;
•    pri delu racionalno ravnal z materialom, energijo in časom ter upošteval pravila varovanja zdravja in okolja;
•    hkrati s strokovnimi poklicnimi kompetencami razvil tudi nekatere splošne in osebnostne kompetence, ki se nanašajo na sposobnost in pripravljenost odgovornega ravnanja pri individualnem oblikovanju življenja;
•    odgovorna osebnost, ki bo sposobna skupinskega dela, sodelovanja in življenja v pluralni in demokratični družbi.

POGOJI ZA IZOBRAŽEVANJE

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak pridobiti pozitivno oceno pri:
•    splošnoizobraževalnih predmetih,
•    obveznih strokovnih modulih,
•    odprtem delu kurikula.

Poleg tega mora opraviti:
•    interesne dejavnosti,
•    obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
•    zaključni izpit.

Zaključni izpit obsega:
•    pisni in ustni izpit iz slovenščine,
•    izdelek in zagovor.

IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

•    Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih (PUD).

 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (PUD)
Pri praktičnemu usposabljanju z delom si dijaki pridobijo dodatna praktična znanja in spretnosti. Dijaki opravijo 24 tednov usposabljanja  (vsako leto 8 tednov) pri delodajalcih. Šola z delodajalci podpiše kolektivno pogodbo in dijakom predlaga delodajalca, pri katerem se bodo usposabljali. Dijaki si lahko delodajalca poiščejo tudi sami.

NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA
Uspešno zaključen izobraževalni program omogoča vpis v nadaljevalni program poklicno tehniškega izobraževanja (PTI), kjer dijaki pridobijo naziv lesarski tehnik.

POKLICNA KVALIFIKACIJA
Poklicno kvalifikacijo Upravljalec/upravljalka lesno obdelovalnih strojev si je mogoče pridobiti tudi v programu mizar in sicer pri strokovnih modulih Osnove lesarstva, Obdelava lesa in Obdelava lesnih plošč.

Dostopnost