Ekonomski tehnik (2 leti)

POKLIC: EKONOMSKI TEHNIK/TEHNICA

Predstavitveni film

Predstavitev programa ET PTI

Po uspešno opravljenem triletnem poklicnem izobraževanju v programu trgovec ali administrator lahko dijak nadaljuje šolanje v programu Ekonomski tehnik (PTI*).

Program EKONOMSKI TEHNIK omogoča pridobitev poklica ekonomski tehnik /tehnica (komercialno področje) ali (poslovno in upravno področje) in je namenjen dijakom, ki so uspešno končali triletno poklicno izobraževanje po programu trgovec ali administrator ter želijo pridobiti še en poklic in s tem možnost nadaljevanja šolanja na višjih in visokih strokovnih šolah.

Z ukinitvijo programa Trgovinski in živilski poslovodja, je ta program primeren za tiste prodajalce, ki se želijo zaposliti na delovnih mestih poslovodje, v komercialnih službah ali pa želijo svojo poklicno pot nadaljevati kot samostojni podjetniki.

Šolanje traja dve leti (1. in 2. letnik). V primeru, da je interes za vpis večji kot omogoča razpis, šola sprejme sklep o omejitvi vpisa na osnovi kriterijev, ki jih določa Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.

Pogoj za dokončanje izobraževanja je uspešno opravljena poklicna matura, ki obsega obvezni in izbirni del:

  • OBVEZNI DEL:
    • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
    • pisni in ustni izpit iz gospodarstva.
  • IZBIRNI DEL:
    • pisni in ustni izpit iz tujega jezika (angleščina ali nemščina) ali matematike po izbiri dijaka,
    • izdelek oziroma storitev v obliki projektnega dela (vsebine izbirnih strokovnih modulov).

PTI*- poklicno tehniško izobraževanje

PREDMETNIK (za š. l. 2020/21 velja za drugi letnik, pod njim je prenovljeni program, ki letos velja za prvi letnik):

* po uspešno opravljenem triletnem poklicnem izobraževanju v programu TRGOVEC

Izvedbeni kurikul predmetnika po letnikih, ki je bil sprejet in potrjen pred začetkom šolskega leta 2020/21.

Kurikul

Dostopnost