Trgovec

Poklic: Prodajalec/prodajalka

Zloženka

Predstavitveni film

Predstavitev programa

V izobraževanje se lahko vključi, kdor je končal osnovno šolo ali nižjo poklicno oziroma njej enakovredno šolo, je zdrav, saj so lahko ovire alergije, govorne motnje ali telesne okvare. Izobraževanje traja tri leta, eden izmed glavnih vzgojno-izobraževalnih ciljev programa pa je vzgoja podjetniško mislečih, odgovornih in poštenih prodajalcev.
Omogoča tudi doseganje naslednjih poklicnih ciljev za delo v blagovnem prometu v sodobnih tržnih pogojih:

– učinkovito in kulturno komuniciranje s kupci v slovenskem jeziku
– komuniciranje s kupci sosednjih držav v enem izmed tujih jezikov
– ustrezno obvladovanje trgovinskega poslovanja in estetskega urejanja tržnega prostora
– vzgojo podjetniško mislečih, odgovornih in poštenih prodajalcev
– dobro poznavanje blaga z možnostjo svetovanja kupcem
– soočanje s spremembami tako, da je možno samoiniciativno neprestano izpopolnjevanje in hitro prilagajanje tehnološkemu razvoju, za kar je potrebno širše splošno zanje
– dopolnjevanje znanja in stopnje izobrazbe

Po končanem triletnem šolanju pridobi dijak poklic PRODAJALEC, ko uspešno opravi zaključni izpit, ki zajema:
pisni in ustni izpit iz slovenščine
zaključno delo

Program je primeren za oba spola in omogoča zaposlitev v trgovinskih podjetjih, kakor tudi nadaljevanje šolanja po programu ekonomski tehnik, ki traja dve leti.
Izvedbeni kurikul je pričel veljati s 1. 9. 2012.

Po uspešno opravljenem triletnem poklicnem izobraževanju v programu TRGOVEC
lahko dijak nadaljuje šolanje v programu  EKONOMSKI TEHNIK (PTI)

 

Poleg ur, ki so navedene v predmetniku, se izvajajo dodatno še naslednje ure.

V 1. letniku programa trgovec se v okviru programske enote izvedejo izven pouka:

  • Strokovno naravoslovje – 9,9 ure (5 ur prakse, 4,9 ure teorije)

V 2. letniku programa trgovec se v okviru programske enote izvedejo izven pouka:

  • Oblikovanje prodajnega prostora – 57,5 ure (57 ur prakse, 0,5 ure teorije)

V 3. letniku tega programa se izvedejo izven pouka naslednje programske enote:

  • Strokovno družboslovje – 5 ur (praksa)
  • Osnove računovodstva – 19 ur
  • Prodajno sporazumevanje – 24,14 ure (16 ur praksa, 8,14 ure teorija)

KURIKUL

 

ZNANJA, KI JIH MORAJO IMETI IZVAJALCI POSAMEZNEGA PREDMETA, MODULA V ODPRTEM KURIKULU

Predmet/Modul/Vsebinski sklop   Izobrazba Obvezni načini ocenjevanja
POSLOVNI BONTON (POB) učitelj Visokošolska izobrazba iz ekonomije Izdelek oz. storitev
OBLIKOVANJE PRODAJNEGA PROSTORA (OBL) učitelj Visokošolska izobrazba iz likovne umetnosti ali aranžerstva Izdelek oz. storitev
STROKOVNO DRUŽBOSLOVJE (SDR) učitelj Visokošolska izobrazba iz zgodovine, geografije ali sociologije Pisno, ustno
OSNOVE RAČUNOVODSTVA (RČN) učitelj Visokošolska izobrazba iz ekonomije Izdelek oz. storitev
TUJI JEZIK 2 (AN/NE) (TUJ2) učitelj Visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika Pisno, ustno
PRODAJNO SPORAZUMEVANJE (PRS) učitelj Visokošolska izobrazba iz slovenščine Pisno, ustno
SLEPO TIPKANJE (INFS) učitelj Visokošolska izobrazba iz računalništva, elektrotehnike ali informatike Izdelek oz. storitev
STROKOVNO NARAVOSLOVJE (SNA) učitelj Visokošolska izobrazba iz biologije ali kemije Ustno

Dostopnost