EKONOMSKI TEHNIK

Trajanje 4 leta, poklic: Ekonomski tehnik/tehnica

ZAKAJ IZBRATI PROGRAM EKONOMSKI TEHNIK?

Omogoča pridobitev srednje strokovne izobrazbe in s tem možnost, da po opravljeni poklicni maturi nadaljujejo šolanje na višjih in visokih
strokovnih šolah ali pa se takoj zaposlijo.

Zaradi spoznanja, da se morajo dijaki že v času srednješolskega študija čim bolje pripraviti na začetek dela v gospodarstvu ali pa tudi negospodarstvu, je bil program s šolskim letom 2000/2001 prenovljen in vključuje poleg teoretičnega dela tudi praktični pouk v šoli in delovno prakso v podjetjih.

Praktični pouk zajema v 1. letniku obdelavo besedil, v 2. letniku oblikovanje besedil s poslovno korespondenco, v 3. letniku učno podjetje in v
4. letniku projektno delo, ki se povezuje s strokovnim izbirnim področjem (poslovna informatika, računovodstvo, poslovna matematika, trženje, poznavanje blaga, upravno poslovanje, ekonomija, pravo).

Program traja 4 leta in je primeren tako za ženske kot moške, saj poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja bodoči ekonomski tehniki:

 • sistematično nadgrajujejo splošno izobrazbo pri vseh temeljnih splošno izobraževalnih predmetih
 • osvojijo osnovna strokovna teoretična in praktična znanja za delo v proizvodnih in storitvenih podjetjih, zavodih in javni upravi
 • spoznajo metode in tehnike knjigovodstva, informacijski sistem, dokumentacijo podjetja ter pravne osnove dela
 • usposobijo se za učinkovito komuniciranje v materinem in dveh tujih jezikih
 •  znajo dokumentirati svoje delo
 • razvijajo sposobnosti za poslovno nastopanje v javnosti
 • spoznajo uporabo računalnika za oblikovanje poslovne dokumentacije, uporabo sodobne pisarniške opreme in spoznajo pridobivanje podatkov iz informacijskih medijev
 •  znajo analizirati poslovne situacije, ki vplivajo na uspešno oz. neuspešno delovanje,
 • razvijajo podjetniško miselnost, sposobnost za samostojno delo, iniciativnost, odgovornost in timsko delo

Po končanem drugem letniku šolanja se dijaki lahko odločijo za nadaljevanje šolanja po programu finančno računovodskega področja in s tem pripravljajo za samostojno delo v računovodskih službah v vseh vrstah podjetij in javnih zavodih ali pa za delo v bankah in zavarovalnicah; lahko pa nadaljujejo šolanje po programu poslovnega in upravnega področja in s tem pripravljajo za opravljanje administrativnih del v različnih podjetjih in zavodih, na sodiščih, geodetskih upravah, zemljiški knjigi, carinah in špediterskih podjetjih ter za tajniške posle.

Velja omeniti, da program omogoča tudi izbiro komercialnega področja, za katerega se naša šola zaradi programa poklicno tehničnega izobraževanja ekonomski tehnik, ki ga tudi izvajamo in omogoča pridobitev potrebnih znanj za delo v komerciali, zaenkrat ni odločila.

Pogoj za dokončanje izobraževanja je uspešno opravljena poklicna matura, ki obsega obvezni in izbirni del:

 • OBVEZNI DEL:
  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz gospodarstva.
 • IZBIRNI DEL:
  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika (angleščina ali nemščina) ali matematike po izbiri dijaka,
  • izdelek oziroma storitev v obliki projektnega dela (vsebine izbirnih strokovnih modulov).
Dostopnost